Нашият адрес София, ул. Отец Паисий 47
Телефон: (+359) 885 940 898 Обади се днес!
Работно време Пон. - Пет.: 09-17
Свържете се с нас на email: [email protected]

Общи условия на играта

https://www.facebook.com/PanovDental/videos/316792359022032/

 • ОРГАНИЗАТОР

  • „АИППДП ПАНОВ ДЕНТАЛ” ЕООД, ЕИК 131077184-клиника по дентална медицина;
 • Територията на провеждане на играта

  • Територията на Република България
 • ПРАВИЛА НА ИГРАТА

  • „АИППДП ПАНОВ ДЕНТАЛ” ЕООД, ЕИК 131077184, организира игра, при която всяко лице на възраст между 17 и 19 години, на което му предстои абитуриентски бал през 2019 г, може да участва и да спечели наградата-процедура за разкрасяване на усмивката, ако хареса, коментира и сподели публикацията „Усмихни ми се“ на личния си профил (фейсбук стена) от фейсбук страницата Dental clinic “Panov Dental”;
 • ТЕРИТОРИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

  • Територията на Република България;
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ/СРОКОВЕ

  • за да бъдат включени в тегленето на победител, участниците трябва поне да са написали коментaр под публикацията, свързана с играта „Усмихни ми се”
 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

  • играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст между 17 и 19 години, на които през 2019 г. им предстои абитуриентски бал и нямат нужда от ортодонтско лечение /лечение с брекети или шини/;
  • не са удовлетворени от усмивката си;
  • с участието си участниците декларират, че имат навършени 17 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра;
  • всички лица, ненавършили 18 години, следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни;
  • в случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години, в деня на спечелване на наградата тя може да бъде получена само в присъствието на родител или друг законен представител. Приемането на наградата става чрез подписването на договор. Ако победителят е под 18 г., договорът трябва да бъде подписан и от родител/настойник. В случай на липса на приемане по посочения начин, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 • СЪГЛАСИЕ И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

  • с коментиране на публикацията за играта “Усмихни ми се” вие давате вашето съгласие за участие в Играта и ще участвате в жребия за избор на победител;
 • МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

  • имената на всички коментирали публикацията на играта “Усмихни ми се” и отговарящи на условията по-горе автоматично участват в жреби
  • начинът на теглене на победителя е на лотариен принцип. При тегленето се съставя протокол. Освен победителя се изтеглят още 10 резеви.
  • победителят трябва да отговаря на изискванията към участниците описани в точка 6. В случай, че същият не отговаря, за победител ще се смята следващият изтеглен по протокола за избор на печеливш. Единствено Панов Дентал има право да прецени дали участника отговаря на медицинските изисквания, заложени в т.6 .
  • Панов Дентал няма да разглежда коментари, които:
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • вреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • изразяват политически идеи или съобщения;
  • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация.
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията органозатор; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията
  • омаловажават компанията организатор или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията организатор;
  • Панов Дентал и неговите представители си запазват право да не вземат предвид коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос;
  • всички решения на Панов Дентал са окончателни и не подлежат на обжалване;
  • публикуваните във Фейсбук коментари за участие в Играта ще бъдат проверявани във връзка с посочените по-горе клаузи;
  • Панов Дентал не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват техни права или законни интереси;
  • приемайки наградата, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. След извършване на процедурите Панов Дентал ще предостави сметка и разбивка на паричния еквивалент на извършените процедури, за да може победителят да изпълни данъчните си задължения.
 • УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ

  • победителят ще бъде обявен на нашата Фейсбук страница Dental clinic “Panov Dental” и в сайта panovdental.com;
  • в срок от 5 дни / 01.04 до 05.04/ ще се свържем с победителя чрез лично съобщение през палтформата на Фейсбук, за да организираме получаване на наградата и да планираме лечението и процедурите;
  • в случай, че до 24 часа не получим отговор на личното съобщение и победителят не се свърже с нас, ще се свържем със следващия избран;
 • РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПРОЦЕДУРА – ОПИСАНИЕ

  • цялостен преглед на състоянието в устата;
  • почистване на зъбен камък;
  • избелване на цялата уста;
  • изготвяне на дигитален дизайн на усмивката;
  • изготвяне на лабораторен восъчен проект;
  • изработване на композитни пломби/ фасети на горните фронтални /предни/ зъби по изготвения проект;
  • ако има мъртви зъби в горните фронтални участъци и те се нуждаят от ендодонтско лечение / лечение на каналите/, ще ги ревизираме;
  • общатаа стойност на извършените процедури може да достигне до 8 500,00 лв.;
 • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАСНЕМАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗАПИСИТЕ ЗА РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

  • Панов Дентал запазва правото си да заснеме и документира цялото лечение на победителя и да го използва и разпространява за рекламни и маркетингови цели;
 • ОТГОВОРНОСТ

  • Панов Дентал се ангажира с възстановяването и естетиката на предните 6 зъба в горната челюст, като се задължава да извърши медицинските процедури, спазвайки най-добрите медицински и дентални практики;
  • Панов Дентал не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в рамките на Играта;
  • Панов Дентал не носи отговорност за авторските права върху коментарите и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху коментарите на участващи в Играта;
  • всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, няма да участват при тегленето на победителя в Играта;
  • Панов Дентал няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на Играта;
  • Панов Дентал не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира полученото от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ);
 • ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

  • не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи;
 • ПУБЛИЧНОСТ

  • всички етапи и общи условия на играта са обявени на интернет сайта на Панов Дентал – panovdental.com и на Фейсбук страницата Dental clinic “Panov Dental”;
 • СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

  • всеки потенциален съдебен спор между Панов Дентал и участниците ще се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът ще се решава от компетентните съдилища в България.
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Панов Дентал събира и използва личните данни, събрани по време на играта, съобразно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защитa на личните данни;
  • участниците предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея. Участниците предоставят изричното си съгласие Панов Дентал да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на наградата техните имена, профилна снимка във Фейсбук, видео и фото записи, изготвени по време на денталната процедура, или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или интернет материали от Панов Дентал за целите на маркетинг и реклама на дейността на Панов Дентал, като не се дължи заплащане от негова страна;
  • с участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Панов Дентал за целите и нуждите на Играта и в частност дава съгласието си за публичното им показване на страницата на panovdental.com, в интернет пространството, включително в Youtube и във Фейсбук;
 • ДРУГИ УСЛОВИЯ

  • настоящите правила ще бъдат достъпни за целия период на играта в сайта panovdental.com на Панов Дентал;
  • всички въпроси и коментари, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Панов Дентал. Официални запитвания могат да се изпращат на лично съобщение във Фейсбук страницата Dental clinic “Panov Dental” , на имейл [email protected] или на тел: 0885 940898;